Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2018

logoProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019. Działania na terenie Polski wynikające z Programu prowadzą Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż.

 

Kryteria kwalifikowalności

Pomocą w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r poz. 1769 ze zm.) i których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej tj. 1268,00zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028,00zł dla osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do Programu. 

  1. Osoby ubiegające się o pomoc powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach z dokumentami potwierdzającymi dochody osoby/rodziny za poprzedni miesiąc celem wypełnienia oświadczenia.
  2. Ośrodek weryfikuje czy dana osoba/rodzina spełnia warunki do korzystania z pomocy w ramach Programu.
  3. Jeżeli osoba/rodzina spełnia warunki zgodnie z kryteriami kwalifikowalności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach wydaje skierowanie do właściwej organizacji realizującej program.
  4. Organizacja ustala terminy i miejsce odbioru żywności.
  5. Organizacja organizuje działania wspierające.

Od dnia 1 sierpnia 2018 r do dnia 31 sierpnia 2018 r. skierowania są wydawane osobom uprawnionym do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Bielsku Podlaskim (odpowiednio emerytom, rencistom, inwalidom).