Klauzula Informacyjna KDR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2018

Klauzula Informacyjna KDR

Obowiązek informacyjny w zakresie Karty Dużej Rodziny

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Boćki oraz minister właściwy do spraw rodziny.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pl 
  3. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
  4. Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra właściwego ds. rodziny informacji o uprawnieniach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.
  5. Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.
  6. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sagnuszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniających usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
  7. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku stwierdzenia, że w aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to wójtowi gminy celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane osobowe członków rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, polegającego – w myśl RODO- na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.