Zwrot podatku akcyzowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

logoWójt Gminy Boćki informuje producentów rolnych z obszaru Gminy Boćki, iż w 2019 roku, mogą oni ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła.

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w.w ustawy z dnia 10 marca 2006 roku limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1.  Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2.  Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

3. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

-  faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje w/w  dokument .