Portal Informacyjny Gminy Boćki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy

29 listopada 2017
  1. Stanowisko pracy:

-       Sekretarz Gminy

-       wymiar czasu pracy – pełny etat

  1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

-       wykształcenie wyższe,

-       4 – letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

-       posiadanie obywatelstwa polskiego,

-       korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

-       niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

-       znajomość przepisów prawa tj. ustawa o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

  1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

-       wykształcenie podyplomowe w zakresie zagadnień UE, zarządzania,

-       umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

-       wysoka kultura osobista,

-       zdolność analityczna i umiejętność pracy w zespole,

-       sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,

-       znajomość obsługi komputera w zakresie – EZD, programów prawnych, Microsoft Office,

  1. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1)     W zakresie sprawowania funkcji kierowniczej i organizowania pracy urzędu:

-       organizacja pracy a w szczególności przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy, prawidłowe i sprawne załatwianie spraw oraz skarg i wniosków,

-       przygotowywanie dla potrzeb Rady Gminy i jej organów informacji, projektów uchwał oraz opracowywanie zarządzeń Wójta Gminy, prowadzenie rejestru zarządzeń,

-       uczestnictwo w sesjach  i posiedzeniach komisji,

-       przygotowywanie dokumentów z zakresu organizacji urzędu (statut, regulaminy, zarządzenia) oraz ich zmiany,

-       współdziałanie z organami kontroli.

2)     W zakresie nadzoru, kontroli i instruktażu pracy Urzędu Gminy,

-       sprawowanie nadzoru nad stosowaniem KPA, kodeksu pracy, instrukcji kancelaryjnej  i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

-       przeprowadzenie bieżących kontroli wewnętrznych na stanowiskach pracy oraz w jednostkach organizacyjnych w ramach kontroli zarządczej,

-       nadzór nad realizacją projektów unijnych w ramach RPOWP, PROW, EFS, LGD – Lider realizowanych przez Gminę,,

-       sprawowanie nadzoru organizacji i przeprowadzania wyborów do organów samorządu terytorialnego, Izb Rolniczych i referendum.

-       współdziałanie w organizacji szkoleń, spotkań pracowników urzędu,

-       udzielanie pracownikom instruktarzu w zakresie organizacji pracy, trybu załatwiania spraw obywateli, szkolenie stanowiskowe bhp

-       prowadzenie akt osobowych pracowników.

3)     nadzoru, kontroli i instruktażu w zakresie oświaty:

-       realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela,

-       koordynacja działań związanych z ustaleniem sieci publicznych szkół,

-       koordynacja działań związanych ze sporządzaniem arkuszy organizacji szkół,

-       przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,

-       nadzór nad organizowaniem konkursów na dyrektorów szkół,

-       współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi organami zajmującymi się sprawami oświaty,

-       inne sprawy dotyczące zagadnień związanych z oświatą.

  1. Warunki pracy na stanowisku:

1)     praca na pełny etat  - poniedziałek – piątek w godz. 800-1600 oraz w innych godzinach i dniach wolnych od pracy gdy zaistnieje taka potrzeba.

2)     wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. wypłacane do 29 każdego miesiąca ( z dołu)

  1. Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys,

2)     CV,

3)     List motywacyjny,

4)     kserokopia świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

5)     dokumenty (ksero) potwierdzające wykształcenie,

6)     kwestionariusz osobowy,

7)     pisemne oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)     Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

  1. Dodatkowe informacje:

1)     wynikające z art. 13 ust. 2 ppkt. 4b o pracownikach samorządowych,

2)     sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17- 111 Boćki z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” w terminie do  11.12.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 902).

  1. Informacje o wynikach naboru:

1)     Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni o jego terminie.

2)     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                      Dorota Kędra – Ptaszyńska  


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE