Portal Informacyjny Gminy Boćki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

12 września 2018

Nr sprawy: OSP/1/2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach.

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY