Portal Informacyjny Gminy Boćki

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI SENIORÓW DO KLUBU „SENIOR+” W DUBNIE

18 czerwca 2020

logo senior+

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOĆKACH O REKRUTACJI SENIO RÓWDO KLUBU „SENIOR+” W DUBNIE.

Kierownik GOPS w Boćkach  zaprasza do udziału w zajęciach Klubu „Senior+” w Dubnie. Zajęcia będą realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Celem działalności Klubu „Senior+” w Dubnie będzie zapewnienie wsparcia uczestnikom,  kompensowanie skutków samotności, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym.

 

Program jest skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje organizowanie uczestnikom Klubu zajęć, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, stwarzając bezpieczną i przyjazną przestrzeń poprzez:

1)    organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami z różnych dziedzin: kultury, sztuki, z przedstawicielami służby zdrowia, Policji, straży pożarnej i innymi,

2)    organizowanie wycieczek i wyjazdów,

3)    organizowanie różnych form wypoczynku i relaksu,

4)    organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych,

5)    organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje,

6)    organizowanie zajęć ruchowych i rozwijających pamięć,

7)    organizowanie spotkań kulturalnych, seansów filmowych, wystaw, odczytów, itp.,

8)    organizowanie spotkań tematycznych,

9)  inne działania w zależności od potrzeb.

Przewiduje się częściową opłatę za korzystanie z usług świadczonych przez Klub. Wysokość ponoszonej opłaty będzie uzależniona od sytuacji dochodowej uczestnika. Zasady odpłatności za świadczenie usług Klubu określa stosowna uchwała Rady Gminy Boćki. Decyzję o kwalifikacji do udziału w działaniach realizowanych przez Klub Senior+ podejmowane będą w oparciu o informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach.

Przewiduje się utworzenie 15 miejsc. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach  ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki od poniedziałku do  piątku w godzinach 8.00-16.00 celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych lub o przekazanie telefoniczne zgłoszenia o chęci uczestnictwa w Klubie na nr tel. 85 731 96 17 lub 85 731 96 18.

Klubbędzie czynny w dni pracujące, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dwa lub trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych – czas spotkań dostosowany zostanie do potrzeb uczestników.

 

ZAPRASZAMY