Portal Informacyjny Gminy Boćki

Program Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Boćki aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Boćki.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania i uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przekazywany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Boćki pokój nr 7 i jest czynny:

                                          wtorek i czwartek – w godz. 09:00 – 15:00

*mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców, konsultacje odbywać się będą po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny – zatem prosimy osoby, które chcą skorzystać z konsultacji o kontakt telefoniczny – tel. 85 731 96 27

Niezbędne dokumenty i informacje przy wypełnianiu wniosku

Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • Adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta
 • Dane właściciela i współwłaścicieli (o ile występują) nieruchomości (wnioskodawcy): imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, w przypadku występowania kilku współwłaścicieli należy przedstawić ich dane: imię i nazwisko oraz adres.
 • Dowód osobisty Wnioskodawcy – w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania.
 • Nr księgi wieczystej (trójczłonowy) oraz nr działki, na której znajduje się budynek, (jeśli brak nr księgi wieczystej należy ze sobą zabrać dwa inne dokumenty potwierdzające własność nieruchomości)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Akt własności lokalu lub budynku,
 • Dochód wnioskodawcy za 2019 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Zakres planowanej inwestycji
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku)
 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie)
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę)
 • Dochód wnioskodawcy za 2019 rok wraz z wskazaniem podstawy( PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania a w efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Boćki.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Portal Beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

O programie

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Kto może skorzystać z dofinansowania ?

Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program przewiduje dofinansowanie na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma finansowania:

W chwili obecnej program jest finansowany w formie dotacji, lecz NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

Ważne informacje o programie

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest podzielony na dwie części, w których to beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie na poziome podstawowym lub podwyższonym dofinansowania.

 • Beneficjentem Części 1(podstawowy poziom dofinansowania) programu może zostać osoba fizyczna, która jest:

- właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 45% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • Beneficjentem Części 2(podwyższony poziom dofinansowania) programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

- jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

-   przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 75% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji

Kwota maksymalnej dotacji:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boćkach pokój     nr 7 od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

UWAGA!

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca 2021 roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła oraz faktura musi być wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.