Portal Informacyjny Gminy Boćki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Menu dla: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

17-111 Boćki, Plac Armii Krajowej 3

Kontakt :  tel. 85 731 96 10 wew. 28

Godziny i miejsce urzędowania: poniedziałek – piątek  w godz.8.00 – 16.00, budynek  Urzędu Gminy

 

P u n k t    k o n s u l t a c y j n y

jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika lub  potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej, zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym  udzielane są przez psychologa porady i konsultacje w zakresie  szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Oferta punktu  skierowana jest do osób uzależnionych, używających szkodliwie ,współuzależnionych , członków ich rodzin oraz osób im bliskich.

Nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających  się z własnej inicjatywy, odbywają się w trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. 10.00 – 12.00  w budynku obok Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 5

 Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego:

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy , które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.