Portal Informacyjny Gminy Boćki

Dokumenty strategiczne gminy

UCHWAŁA NR X/63/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2023 roku

UCHWAŁA NR VII/35/15 z dnia 23 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boćki”

UCHWAŁA NR XII/80/12 z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki