Portal Informacyjny Gminy Boćki

Debata nad raportem o stanie gminy Boćki za 2021 rok

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY BOĆKI O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BOĆKI ZA 2021 ROK.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych, głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Boćki, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Boćki.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Boćki za 2021 r. odbędzie się

29 czerwca 2022 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2022 r., do godziny 16:00 w Biurze Obsługi Rady Gminy ( I piętro, pok. Nr 15) - Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Boćki a także w Urzędzie Gminy Boćki: sekretariat (parter) lub biuro obsługi Rady Gminy (I piętro, pok. Nr 15)

Przebieg sesji jest transmitowany na stronie internetowej Gminy Boćki i kanale YouTube. Uczestnik debaty wyraża zgodę na publikację wizerunku.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Małgorzata Jóźwiak