Portal Informacyjny Gminy Boćki

RODZINA WSPIERAJĄCA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zgodnie z zapisem art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

- opiece i wychowaniu dziecka,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą:

- wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowywania dzieci,

- kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,

- organizacji czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu,

- pomocy dzieciom w nauce,

- udzielanie wskazówek w sprawie prowadzenia gospodarstwa domowego oraz racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi), które:

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

- nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie była im ograniczona, zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny,

- nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach zachęca rodziny, które zechcą poświęcić swój czas, wiedzę, doświadczenie i umiejętności rodzinom, które potrzebują pomocy a przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.   

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach,

- wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

- uzyskać pozytywną opinię Kierownika GOPS w Boćkach,

- odbyć  szkolenie w GOPS w Boćkach,

- podpisać umowę.