Portal Informacyjny Gminy Boćki

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boćki

logoZawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boćki

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) Wójt Gminy Boćki zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej uchwały Nr XV/103/2021 Rady Gminy Boćki z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Nowe stawki opłat obowiązywać będą od 1 kwietnia  2021 roku. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby wynosi:

  • 20,00 zł  - zbieranie odpadów w sposób selektywny,
  • 40,00 zł -stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów,
  • zwolnienie w wysokości 2,00 zł z miesięcznej opłaty od 1 mieszkańca deklarującego kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (20,00zł - 2,00zł = 18,00 zł –budynki jednorodzinne).

W związku z powyższym właściciel nieruchomości, który kompostuje odpady i chce skorzystać ze zwolnienia jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Gmina Boćki informuje, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji. Nową deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Boćkach (ul. Plac Armii Krajowej w Boćkach) lub za pomocą platformy ePUAP (wersja edytowalna w plikach do pobrania) w terminie do 10 maja 2021 r.