Portal Informacyjny Gminy Boćki

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego – krok po kroku

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Aby   uruchomić procedurę  zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie przynajmniej dwie  przesłanki wskazane w ustawie, a mianowicie: podejrzenie uzależnienia od alkoholu oraz przynajmniej jedna z przesłanek o charakterze społecznym, tj.:                                                                                                                                       

 - rozkład życia rodzinnego,                                                                                                                                                              

- demoralizacja małoletnich,                                                                                                          

- uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,                                                                                    

- systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ani potem do sądu.

Etapy procedury:

1)   złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach zarówno przez osoby prywatne ( nie musi to być rodzina), jak i instytucje (policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła, a także działający w każdej gminie zespół interdyscyplinarny albo grupa robocza, zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy;

2)   zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcy  celem zgromadzenia materiałów dowodowych mających uzasadnić, czy zachodzą przesłanki określone w ustawie, jako wymagane  do skierowania sprawy do sądu;

3)   zaproszenie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osoby  podejrzanej o uzależnienie  w celu  zmotywowania  jej do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego oraz wskazania  placówek lecznictwa odwykowego, w których osoba mogłaby podjąć leczenie oraz monitorowanie sytuacji;

4)   skierowanie osoby na badanie przez  lekarzy biegłych   w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz dołączenia  opinii biegłych  do dokumentacji;

5)   skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony;

6)   Rozprawa sądowa  i postanowienie sądu.

 Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia.

Osoba składająca wniosek o wszczęcie procedury nie ponosi w związku z tym  żadnych kosztów, również sądowych.