Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

II Nabór wniosków - fotowoltaika

W związku z Zarządzeniem nr 14/2022 Wójta Gminy Boćki z dnia 25.03.2022 r. dotyczącym realizacji projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki”  niniejszym zapraszam mieszkańców gminy Boćki do składania wniosków o przyznanie grantu na montaż instalacji fotowoltaicznej. II nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 25 marca 2022 roku do wyczerpania środków. Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Gminy Boćki.

Szczegółowe warunki dofinansowania projektu grantowego określone są w treści Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Regulamin oraz dokumentacja konkursowa zostały zamieszczone na stronie internetowej www. gminabocki.pl

Wniosek może składać właściciel/współwłaściciel.

Wnioski należy składać na obowiązującym aktualnie formularzu, właściwym dla naboru w ramach Projektu.

Wzór wniosku o dofinasowanie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wnioski należy składać do:

Urząd Gminy Boćki

Plac Armii Krajowej 3

17-111 Boćki

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest:

  • na stronie internetowej Grantodawcy – https://www.gminabocki.pl
  • w siedzibie Grantodawcy; Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki.

Wniosek składa się w wersji w wersji papierowej do sekretariatu Grantodawcy w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu podpisanego wniosku o udzielenie Grantu do sekretariatu Grantodawcy (potwierdzany na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel sekretariatu lub potwierdzany poprzez odbiór przesyłki) - jeżeli wniosek o udzielenie Grantu został dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera.

Wniosek o udzielenie Grantu złożony poza ogłoszonym terminem naboru nie zostaje poddany ocenie, o czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

W ramach naboru można złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie Grantu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

Jeżeli w wyniku ogłoszonego naboru wniosków lub w wyniku realizacji dofinasowanych projektów alokacja środków przeznaczonych na udzielenie Grantów nie zostanie wyczerpana, Grantodawca zastrzega prawo do ogłoszenia uzupełniających naborów wniosków.

Z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie podpisana „Umowa o powierzenie grantu”. 

Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refinansowania, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie naboru i realizacji projektu oraz Umowie o powierzenie grantu. Wysokość grantu wynosi 65 % całkowitych kosztów instalacji. Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść:  nie więcej niż 7 000 zł w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji do 5 kWp.

Szczegółowych informacji w zakresie naboru udziela pracownik Urzędu Gminy Boćki w godzinach pracy Urzędu (Milena Korniluk tel. 85 731 96 22).

WÓJT GMINY BOĆKI

Dorota Kędra-Ptaszyńska