Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Wyrównać szanse

Logo

W okresie październik 2009 – czerwiec 2010 Gmina Boćki realizowała projekt „Wyrównać szanse”. Projekt skierowany był do uczniów Zespołu Szkół w Boćkach i Szkoły Podstawowej w Andryjankach i polegał na dodatkowych zajęciach, które rozwijały zainteresowanie i wyrównywały braki edukacyjne.

Biuro projektu przed napisaniem wniosku skierowało ankiety do nauczycieli, którzy zgłosili propozycje zajęć jakie ich zdaniem powinny być prowadzone, aby pomóc uczniom. I tak oto w projekcie ujęte zostały takie zadania jak:

 

1. Informacja i promocja

Przygotowane zostały materiały promocyjne: plakaty, ulotki, plecaki długopisy z nadrukiem i tablice informacyjne na budynki, w których jest realizowany projekt. Materiały informujące o ofercie zostały rozpropagowane mieszkańcom, a plecaki i długopisy beneficjentom (uczniom). Została też zamieszczona informacja na stronie internetowej Gminy Boćki.

2. Klub Młodego Ekologa

W ramach tego działania uczniowie uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Instytutu Meteorologii i Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zorganizowana została również wycieczka do Instytutu Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Zakupiono pH-metr, laptop, pomoce dydaktyczne potrzebne do obsługi pH-mertu oraz do przeprowadzania doświadczeń założonych w programie pracy przez nauczyciela. W ramach klubu dzieci doskonaliły umiejętności przyrodnicze w przystępnej formie z troska o środowisko naturalne. Dzięki staraniom nauczyciela zakupiono dzieciom karty wędkarskie. W zajęciach Klub Młodego Ekologa udział brało 15 uczniów.

3. Dodatkowe zajęcia- nauka j. angielskiego

Zajęcia kształciły u dzieci umiejętność posługiwania się językiem obcym. Prowadzący kładli nacisk na doskonalenie umiejętności konwersacji i praktycznego wykorzystania języka. Dla potrzeb realizacji tego zadania zakupione zostały pomoce naukowe dla każdego ucznia - słowniki. W projekcie zakładano, iż w dodatkowych zajęciach j. angielskiego weźmie udział 60 osób (6 grup) jednak w rzeczywistości z zajęć skorzystało 71 osób.

4.  Dodatkowe zajęcia informatyczne

W ramach tych zajęć odbywała się nauka pracy z komputerem w rozszerzonym zakresie, nauka posługiwania się narzędziami Pakietu Office, COREL, nauka praktycznego i racjonalnego wykorzystania zasobów Internetu. Na potrzeby zajęć zakupione zostały pomoce naukowe potrzebne do przeprowadzenia zajęć zgodnie z założonym programem. Zajęcia odbywały się przy wykorzystaniu sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006. W dodatkowych zajęciach informatycznych przewidziano udział dla 30 osób (3 grupy) jednak brało w nich udział aż 43 osoby.

5.  Terapia logopedyczna

Terapia indywidualna przeznaczona była dla uczniów z wadą wymowy. Odbywała się raz w tygodniu po 0,5h na dziecko. Dzieci uczestniczyły w terapii na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pierwotnie w terapii logopedycznej udział miało brać 20, po przeprowadzonych badaniach okazało się, że terapii potrzebowało 26 dzieci.

6. Zespół korekcyjno-kompensacyjny

Zajęcia przeznaczone były dla uczniów mających zaburzenia podstawowych funkcji poznawczych, posiadających specyficzne trudności z czytaniem i pisaniem. Zajęcia korzystnie wpływały na stymulację rozwojową dziecka i niwelowanie różnic w rozwoju. Projekt zakładał, iż w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych udział weźmie 10 a faktycznie brało 17 osób.

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

W tym zadaniu otrzymywali wsparcie uczniowie mający braki edukacyjne w wiadomościach i umiejętnościach, objawiający specyficzne trudności w przyswajaniu wiedzy, by te braki uzupełnić. Na potrzeby tego zadania zakupione zostały środki na przygotowanie materiałów do zajęć (papier ksero), jak również zgodnie z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski zmianami w budżecie pomoce dydaktyczne potrzebne do sprawniejszego przeprowadzania zajęć, i do lepszego przyswajania wiedzy przez dzieci. Projekt przewidywał, iż w zajęciach weźmie udział 84 uczniów w rzeczywistości jednak wzięło udział 103 osoby.

8. Wychowanie przez sztukę z elementami socjoterapii

Uczniowie objęci wsparciem byli na spektaklu „Dziadek do orzechów” w Teatrze Wielkim w Warszawie. Było to dla dzieci nowe doświadczenie, ponieważ tylko nieliczni mieli okazję być w teatrze wcześniej. W ramach tego zadania uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych z doskonaleniem talentów aktorskich, ćwiczeniem dykcji, próbą interpretacji słynnych dzieł. W programie zajęć ujęta została też próba stworzenia własnego scenariusza, zachęcająca dzieci do wejścia w rolę reżysera, scenografa. Zakupione zostały materiały do uszycia kostiumów jak również materiały do przygotowania scenografii. Finałem zająć było wystawienie sztuki przez grupę uczestniczącą w warsztatach na konferencji kończącej projekt. Zgodnie z założeniem projektu w zadaniu tym brało udział 30 osób.

9. Historia Małej Ojczyzny

Działanie to miało na celu przybliżenie uczestnikom zajęć historii lokalnej, a także uczenie ich postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur. W 2009 roku zrealizowane zostały wyjazdy do Drohiczyna i Mielnika. Wyjazd do Tykocina i wyprawa szlakiem Tatarów realizowane były w 2010 i pokazały młodym uczestnikom, jakim tyglem kultur jest Podlasie. Permanentna praca z badaczem lokalnej historii powodowała, iż młodzież poznała lokalną historię, nawet tę niedostępną w książkach czy publikacjach. Finałem tej pracy i utrwaleniem rezultatów projektu oraz kształtowaniem efektów dodanych było przygotowanie tablic miejsc godnych upamiętnienia w historii lokalnej społeczności. Na potrzeby realizacji projektu zakupiony został laptop z oprogramowaniem i rzutnik. W zajęciach wzięło udział 19 osób (projekt zakładał 15).

10.Zajęcia Karate

Zajęcia te pomocne były w rozładowaniu stresu i agresji w sposób pozytywny. Uczestnicy uczyli się panowania nad emocjami, współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji oraz planowania swoich działań. Zdobywali kolejne stopnie wtajemniczenia, a także mieli okazję poznać filozofię tej dyscypliny. Na potrzeby tego zadania zakupione zostały napoje dla uczestników oraz pomoce dydaktyczne (karimaty, laski gimnastyczne). W zajęciach karate udział brało 10 osób.

11. Zajęcia taneczno-wokalne

Zajęcia polegały na rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień artystycznych. Jedna grupa to sekcja taneczno-wokalna, druga zaś to grupa chcąca stworzyć zespół cheerleaders towarzyszący szkolnym sportowcom w ważnych sportowych imprezach. Tworzony był kompleksowy układ taneczny. W ramach działania zakupiony został komplet stroi, materiały dydaktyczne do takiej formy uprawiania sportu oraz magnetofon do SP w Andryjankach. W zajęciach wzięło udział 14 osób.

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem projektu miało miejsce w marcu. Uczniowie ostatnich klas gimnazjum byli uczestnikami sesji indywidualnych doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doradca pomagał im wytyczyć ścieżkę edukacyjną, określić ich predyspozycje zawodowe. Niewątpliwie miało to pozytywny wpływ na wybór szkoły, po ukończeniu gimnazjum.

13.  Sesje grupowe z psychologiem

Wsparcie to udzielane było co dwa tygodnie przez trzy godziny. Rozmowy z pedagogiem szkolnym wskazywały na potrzebę dyżurów psychologa w placówce oświatowej. Psychologowie poprzez rozmowę pomagali uczniom w rozwiązywaniu ich problemów i podejmowaniu jak najbardziej odpowiednich decyzji. Z relacji psychologów wynika, iż dużo dzieci chętnie się przed nimi otwierało i uczestniczyło w rozmowie. Zajęcia prowadzone były w ZP w Boćkach jak i w SP w Andryjankach

14.  Zajęcia matematyczne

W ramach tego działania dzieciom udostępniona została forma wsparcia w postaci dodatkowych zajęć z matematyki. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach. Na potrzeby tych zajęć zakupiony został zestaw pomocy dydaktycznych. Brało w nich udział 35 osób (projekt zakładał 24).

15. Edukacja wczesnoszkolna w szkole wiejskiej

Działanie przyczyniło się do dostosowania szkoły w Andryjankach do przyjęcia młodszych dzieci. Szkoła dzięki temu zadaniu dysponuje pomocami edukacyjnymi, jak również toaletą przystosowaną do potrzeb takich dzieci (sedesy i umywalki dla małych dzieci). W zajęciach wzięło udział 10 osób.

16. Konferencja kończąca projekt

Konferencja kończąca projekt odbyła się w czerwcu w formie festynu edukacyjnego i służyła kształtowaniu efektów dodanych projektu. Na konferencji został zaprezentowany dorobek uczestników zajęć pozalekcyjnych. Dzieci z zajęć taneczno wokalnych zaprezentowały układy taneczne, uczestnicy zajęć karate pokazali czego nauczyli się na zajęciach a młodzież uczestnicząca w zajęciach wychowanie przez sztukę z elementami socjoterapii wystawiły 2 scenki teatralne. Logopeda, doradcy i psychologowie opowiedzieli o potrzebie i efektach ich pracy z dziećmi. Prowadzący pozostałe zajęcia wraz z dziećmi prezentowali na przygotowanych przez siebie stoiskach to, co zostało zakupione oraz efekty całorocznej pracy z dziećmi.

17. Dowóz dzieci na zajęcia.

W naszej gminie zapewnienie dowozu dzieciom było niezbędne ponieważ większość dzieci, które uczęszczały na zajęcia pozalekcyjne mieszka we wsiach rozmieszczonych po całej gminie. Gmina Boćki była jedną z nielicznych gmin, które w ramach projektu wyrównującego szanse edukacyjne zagwarantowała dowóz dzieci na zajęcia.

Foto

logo gminywyrownac szanse