Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Granty PPGR

 

 

Wójt Gminy Boćki zaprasza rodziny uprawnione do udziału w projekcie pn.: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"

Gmina Boćki zamierza wnioskować do konkursu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR". Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach ww. Projektu dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, a także niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalne dofinansowanie wynosi 3 500,00 zł brutto w przypadku zakupu komputera oraz 1 500,00 zł brutto w przypadku zakupu tabletu);
  2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Grant PPGR mogą otrzymać rodziny spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki:

  1. posiadają co najmniej jedno dziecko będące uczniem (dot. również uczniów którzy osiągnęli pełnoletniość),
  2. dziecko/pełnoletni uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR,
  3. dziecko/pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwała miejscowość lub gminę objętą PPGR,
  4. dziecko/pełnoletni uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia po otrzymaniu grantu:

  1. użytkowanie przekazanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do nauki zdalnej,
  2. utrzymanie sprzętu w należytym stanie technicznym przez minimum 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu,
  3. poddanie się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od daty zakończenia Projektu.

W celu ubiegania się o wsparcie należy złożyć wniosek oraz stosowne oświadczenie załączone do niniejszej informacji.

W przypadku osób niepełnoletnich wniosek oraz oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny. Uczniowie szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność składają wniosek i oświadczenie osobiście.

Ważne! Prosimy o dołączenie danych umożliwiających kontakt z osobą składającą oświadczenie. W przypadku uczniów szkół spoza terenu gminy Boćki należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły, iż dziecko, którego dot. ww. oświadczenie jest uczniem.

Oryginały podpisanego wniosku oraz oświadczeń należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Boćki (sekretariat) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17 -111 Boćki.

Termin składania i nadsyłania oświadczeń mija 2 listopada 2021 r. Liczy się data wpływu dokumentu. Oświadczenia, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku pozyskania grantu, Gmina Boćki zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nie otrzymania dofinansowania, projekt nie będzie realizowany.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się pod numerem telefonu: 85 731 96 22 poprzez e-mail: m.korniluk@gminabocki.pl lub osobiście - Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 18.

Dla zainteresowanych wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się pod niniejszym adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr