Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boćki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2019

logo

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Wójt Gminy Boćki zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązywać będą od 1 sierpnia 2019 r. Ich wysokość zróżnicowana jest – tak jak było to dotychczas – ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów i wynosi odpowiednio:

- 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,

- 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać na indywidualne numery kont w terminach obowiązujących dotychczas tj. końca każdego miesiąca. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie ze złożona wcześniej deklaracją.

Przypominam, iż zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych (np. zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych segregowane/niesegregowane), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany do Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój Nr 9.