Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2020

logo

Wójt Gminy Boćki zaprasza mieszkańców do udziału w programie dotyczącym dofinansowania budowy instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w formie grantu.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych wyłącznie na własne potrzeby.

Nie jest dopuszczalne wykorzystania wyprodukowanej energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Uwaga!

W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku istnienia oddzielnego licznika w budynku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza.

Ustalono maksymalną wartość inwestycji brutto (kosztów kwalifikowalnych), które wynoszą odpowiednio dla  instalacji fotowoltaicznej:

  • o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.

Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie 65% kosztów kwalifikowanych.

Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę (Mieszkańca) w tym samym okresie rozliczeniowym.

Kryteria wyboru mieszkańców (dopuszczające):

  • Mieszkaniec nie może zalegać z podatkami i innymi należnymi opłatami na rzecz Gminy Boćki
  • Dach budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, na którym będą montowane panele fotowoltaiczne, nie może być pokryty eternitem (azbestem).

Co należy zrobić, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie ankiety do dnia 3 lutego 2020r. w Urzędzie Gminy w Boćki lub elektronicznie na adres sekretariat@gminabocki.pl

Dopiero po uzyskaniu dofinansowania Gmina podpisze umowę z mieszkańcami na podstawie regulaminu opracowanego przez urząd.

Jak wygląda realizacja inwestycji?

  • Dofinansowanie opiera się na zasadzie refundacji – najpierw należy zrealizować i zapłacić za inwestycję, a dopiero potem przedstawić wymagane dokumenty do rozliczenia w Urzędzie Gminy (pod warunkiem otrzymania przez gminę dofinansowania).
  • Mieszkańcy samodzielnie wybierają firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji zachowując przeprowadzenie analizy rynku pod względem średnich kosztów wykonania zamówienia. W praktyce oznacza to posiadanie 3 szacunkowych ofert wykonawczych z firm instalacyjnych.
  • Przy rozliczeniu z gminą należy pamiętać o takich dokumentach jak: umowa z wykonawcą, potwierdzenie przelewu, protokół odbioru, oraz wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Uwaga! Czas refundacji od momentu otrzymania dokumentów rozliczeniowych mieszkańca może wynieść nawet kilka miesięcy.

Pliki do pobrania