Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Boćki

Wójt Gminy Boćki informuje, iż od 11 września br. rozpoczęto kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy Boćki zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym Wójta Gminy Boćki.

Skutkiem stwierdzenia naruszenia zasad segregacji na danej nieruchomości będzie utrata przez właściciela nieruchomości uprawnień do ponoszenia niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie on obciążony stawką opłaty podwyższonej, czyli 52,00 zł od każdej osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację z  informacją dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, a w rzeczywistości nie kompostuje ich w  przydomowym kompostowniku, to utraci prawo do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie nie kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o  którym mowa powyżej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w  którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. Po upływie tego czasu wymagane będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę a przez to wpływa bezpośrednio na koszty jakie mieszkańcy ponoszą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większa ilość odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych ma bezpośredni wpływ na wyższe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu, odpadów ulegających biodegradacji zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.