Zadania komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizuje zadania określone  w ustawie  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Do ustawowych zadań  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Boćki ;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w  związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania
  i spożywania napojów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów  ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • uczestniczenie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie ustawy
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieska Karta”.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Program jest uchwalany  corocznie przez Radę Gminy i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.