Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Boćki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminay Boćki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.gminabocki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-26. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Kurowicki, adres poczty elektronicznej m.kurowicki@gminabocki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857319625. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Boćki

Adres organu odwoławczego: Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@gminabocki.pl

Telefon organu odwoławczego: 857319610

Dostępność architektoniczna

- sekretariat Urzędu Gminy znajduje się na parterze osoba na wózku może tam dojechać

- przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

- budynek  pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru,

-  osoby na wózkach mają możliwość korzystania  z korytarza i pomieszczeń na parterze,

- budynku nie ma windy z której mogą korzystać osoby na wózku

- w budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze