Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Nabór uzupełniający - granty PPGR

plakat

plakat

Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

W wyniku powstania oszczędności po przetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

ZAKRES POMOCY

Nowy, ubezpieczony sprzęt komputerowy (laptop/komputer stacjonarny/laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł (1000 zł w przypadku tabletu). Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Zgłoszenia:

 • Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 07 do 21 listopada 2022r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Boćki w godzinach pracy urzędu.
 • Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu do Urzędu Gminy Boćki w/w terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego).
 • Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń.
 • Urząd Gminy w Boćkach nie dokonuje sprawdzenia / weryfikacji zgłoszeń przed ich złożeniem.
 • Złożenie zgłoszenia nie pełnego, zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.

UPRAWNIENI

 • Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:
 • uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).
 • Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

 

DOKUMENTY. Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W celu ubiegania się o wsparcie należy złożyć wniosek oraz stosowne oświadczenie załączone do niniejszej informacji.

W przypadku osób niepełnoletnich wniosek oraz oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny. Uczniowie szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność składają wniosek i oświadczenie osobiście.

Uwaga w celu przyśpieszenia weryfikacji prosimy o dołączenie kserokopii zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. 

Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W przypadku braku w/w dokumentów Gmina wystąpi do KOWR o potwierdzenie faktu zatrudnienia krewnego w PPGR.

Ważne! Prosimy o dołączenie danych umożliwiających kontakt z osobą składającą oświadczenie. W przypadku uczniów szkół spoza terenu gminy Boćki należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły, iż dziecko, którego dot. ww. oświadczenie jest uczniem.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17 – 111 Boćki, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 do 21 listopada 2022 r.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się pod numerami telefonu: 85 731 96 10 lub 85 731 96 22 poprzez e-mail: m.korniluk@gminabocki.pl lub osobiście - Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, sekretariat oraz pokój nr 18.